ARCBUD jest firm± ¶wiadcz±c± kompleksowe usługi z zakresu budownictwa oraz planowania przestrzennego i urbanistyki.
KONTAKT
ARCBUD Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31/1A
00-544 Warszawa
 • budownictwo
 • arcbud@arcbud.eu
 • urbanistyka
 • projektowanie@arcbud.eu
   

  Zapraszamy do zapoznania się z nasz± ofert±!

  dom BUDOWNICTWO
 • ocieplanie ¶cian budynków
 • renowacja tynków i elewacji budynków
 • remonty balkonów i tarasów
 • izolacje tarasów, fundamentów i piwnic
 • remonty i krycie dachów
 • adaptacje i remonty lokali
 • układanie kostki brukowej
 • wymiana ¶lusarki drzwiowej i daszków
 • demontaż wyrobów zawieraj±cych azbest
 • od¶nieżanie dachów, likwidacja sopli


 • URBANISTYKA
  • planowanie przestrzenne
  • opracowania planistyczne
  • prognozy oddziaływania na ¶rodowisko
  • prognozy skutków finansowych
  • projektowanie urbanistyczne
  • koncepcje zagospodarowania terenu
  plan zagospodarowania
  • wnioski o przeznaczenie na cele nierolnicze
  • wnioski o przeznaczenie na cele niele¶ne
  • analizy przestrzenne
  • bazy danych GIS
  • opracowania kartograficzne
  • doradztwo i szkolenia
  ARCBUD SP. z o.o. z siedzib± w Warszawie, adres: ul.Wilcza 31 lok.1A, 00-544 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez S±d Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego, pod numerem KRS 0000271696 NIP 701-004-56-86, Regon 140768540. Kapitał Zakładowy 150.000 zł

  Arcbud Sp. z o.o. 2017 (c)

  design le Anna Studio